Nolden multifunctional concept

Our vision of process control

It has to be simple – easy to install and easy to use! Based on this vision developed the multifunctional NOLDEN concept that combines in one device all the control functions required in an injection mold, such as also in the hot runner. This means less space around the injection molding machine, less cabling and simplified data maintenance for all functions devices. Another advantage – the device “moves with the tool” and can can be used on any suitable injection molding machine, which means more flexibility in production planning.

Cooling

Individual monitoring of all cooling channels
Effective tool cooling is critical for detail quality. In order to achieve an economical cycle time, bridging all cooling channels is often not enough, here the parallel connection of all channels with the proven ORCA measuring manifold helps. All flow and temperature alarms are displayed and monitored directly in the NOLDEN control system.

Servo motor

Servo motor control directly from the hot runner controller
Servomotors are rapidly conquering tool technology and replacing hydraulic or pneumatic cylinders – precisely, very quickly and maintenance-free. All common motors can be connected directly to the NOLDEN hot runner controllers of the NR8000 series. Suitable for both linear and rotational applications, the visualization adapts automatically.

Cascade control

Sequential control of needle lifting actuators
For parts with a large area or smaller thicknesses walls, hot runner nozzles often need to be controlled sequentially, this is not a problem with NOLDEN cascade control. Activation may be time or cochlear dependent; it is also possible to perform several needle movements in one injection cycle. Exchange of signals with the injection molding machine using the core extraction interface (EUROMAP) or using programmable inputs and outputs.

Internal pressure measurement

Hot runner controller direct injection pressure monitoring
Pressure monitoring waMeasuring the internal pressure directly in the cavitation space is the current state of the art – unfortunately, it is often very expensive and cumbersome to operate. In NOLDEN, pressure sensors are connected directly to the control unit, visualization and monitoring of injection curves is done simply on the touch screen. Both direct sensors and underlay sensors can be controlled independently of the manufacturer. Integrated patented evaluation for NOLDEN direct injection control systems in the hot runner controller
Send us a message!

Contact form

Have any questions or concerns?
Let us know and we will be happy to advise you!

Let's start with the implementation of your project!

Contact us and let's talk about what we can do for you.

Koncepcja wielofunkcyjna Nolden

Nasza wizja sterowania procesu

Musi być prosta – łatwa do zainstalowania i łatwa w użyciu! W oparciu o tę wizję opracowano wielofunkcyjną koncepcję NOLDEN, która łączy w jednym urządzeniu wszystkie funkcje sterowania wymagane w formie wtryskowej, jak również w gorącym kanale. Oznacza to mniej miejsca wokół wtryskarki, mniej okablowania i uproszczoną konserwację danych dla wszystkich funkcji urządzenia. Kolejna zaleta – urządzenie „porusza sie wraz z narzędziem“ i może być stosowane na każdej pasującej wtryskarce, co oznacza większa elastyczność w planowaniu produkcji.

Chłodzenie

Indywidualny monitoring wszystkich kanałów chłodzących
Efektywne chłodzenie narzędzia ma kluczowe znaczenie dla jakości detalu. W celu osiągniecia ekonomicznego czasu cyklu, mostkowanie wszystkich kanałów chłodzących często nie jest wystarczające, tutaj pomaga równoległe połączenie wszystkich kanałów ze sprawdzonym rozdzielaczem pomiarowym ORCA. Wyświetlanie i monitorowanie alarmów wszystkich przepływów i temperatur odbywa się bezpośrednio w systemie sterowania NOLDEN.

Serwomotor

Sterowanie serwomotorem bezpośrednio z regulatora gorącego kanału
Serwomotory szybko podbijają technologię narzędzi i zastępują siłowniki hydrauliczne lub pneumatyczne – precyzyjnie, bardzo szybko i bezobsługowo. Wszystkie popularne silniki mogą być podłączone bezpośrednio do regulatorów gorących kanałów NOLDEN serii NR8000. Nadają się zarówno do zastosowań liniowych, jak i obrotowych, wizualizacja dostosowuje się automatycznie

Sterowanie kaskadowe

Sekwencyjne sterowanie siłownikami
do podnoszenia igieł
W przypadku części o dużej powierzchni lub mniejszych grubości ścianek, dysze gorącego kanału często muszą być sterowane sekwencyjnie, nie jest to problem przy zastosowaniu sterowania kaskadowego NOLDEN. Aktywacja może być zależna od czasu lub położenia ślimaka; możliwe jest również wykonywanie kilku ruchów igłowych w jednym cyklu wtrysku. Wymiana sygnałów z wtryskarką za pomocą interfejsu (EUROMAP) wyciągania rdzenia lub z użyciem możliwych do zaprogramowania wejść i wyjść.

Pomiar ciśnienia wewnętrzenego

Monitorowanie ciśnienia wtrysku bezpośrednio w sterowniku gorącego kanału
Pomiar ciśnienia wewnętrznego bezpośrednio w przestrzeni kawitacyjnej to obecny stan techniki – niestety często bardzo kosztowny i uciążliwy w obsłudze. W NOLDEN czujniki ciśnienia są podłączane bezpośrednio do jednostki sterującej, wizualizacja i monitorowanie krzywych wtrysku odbywa się po prostu na ekranie doty-kowym. Zarówno czujniki bezpośrednie, jak i czujniki podkładane mogą zostać kontrolowane niezależnie od producenta. Zintegrowana ocena opatentowana dla systemów sterowania NOLDEN.
Wyślij nam wiadomość!

Formularz kontaktowy

Masz jakieś pytania lub wątpliwości?
Daj nam znać, a z chęcią Ci doradzimy!

Zacznijmy od realizacji Twojego projektu!

Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o tym, co możemy dla Ciebie zrobić.